Bescherming van persoonsgegevens Volgens de LOPD

TheGezzelig, in toepassing van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeert dat de persoonsgegevens die via de formulieren op de Website worden verzameld: https://thegezellig.com/, zijn opgenomen in de geautomatiseerde bestanden specifieke gebruikers van de eigen server diensten.

De geautomatiseerde verzameling en verwerking van persoonsgegevens is bedoeld om de zakelijke relatie in stand te houden en om informatie-, opleidings- en adviestaken uit te voeren.

Deze gegevens zullen alleen worden doorgegeven aan die entiteiten die nodig zijn voor het vervullen van het bovengenoemde doel.

De TheGezzelig neemt de nodige maatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De gebruiker kan te allen tijde de rechten van toegang, verzet, rectificatie en annulering die in de bovengenoemde verordening (EU) worden erkend, uitoefenen. De uitoefening van deze rechten kan door de gebruiker zelf worden gedaan via e-mail aan:  info@thegezellig.com

De gebruiker verklaart dat alle door hem verstrekte informatie waar en correct is, en verbindt zich ertoe deze bij te werken door de wijzigingen aan info@thegezellig.com mee te delen of te bewerken vanuit het overeenkomstige gedeelte van zijn profiel.


Doel van de verwerking van persoonsgegevens:

Voor welk doel zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken?

Bij TheGezzelig verwerken wij uw persoonlijke gegevens die via de Website worden verzameld: info@thegezellig.com, voor de volgende doeleinden:

  1. In het geval van het contracteren van de goederen die via onze website worden aangeboden, om de contractuele relatie te onderhouden, evenals het beheer, de administratie, de informatie, de levering en de verbetering van de dienst (bijvoorbeeld het beheer van de bestellingen).
  2. Het verzenden van de gevraagde informatie via de formulieren op de contactpagina's.
  3. Het versturen van nieuwsbrieven, evenals commerciële communicatie van promoties en/of reclame voor onze producten en de sector.

Wij herinneren u eraan dat u zich kunt verzetten tegen de verzending van commerciële communicatie op elk gewenst moment en op elk gewenst moment, door een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde adres.

De velden van deze gegevens zijn verplicht in te vullen, waardoor het onmogelijk is om de vermelde doeleinden uit te voeren als deze gegevens niet worden verstrekt.

 

Hoe Iang worden de verzamelde persoonsgegevens bewaard?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie in stand wordt gehouden of u geen verzoek tot verwijdering ervan indient en gedurende de periode waarin de wettelijke verantwoordelijkheden voor de geleverde diensten kunnen ontstaan.

Legitimatie:

De behandeling van uw gegevens wordt uitgevoerd met de volgende rechtsgrondslagen die deze gegevens legitimeren:

  1. Het verzoek om informatie en/of het contracteren van de TheGezzelig diensten, waarvan de voorwaarden in ieder geval voorafgaand aan een eventuele contractering aan u ter beschikking worden gesteld.
  2. Vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming, terwijl wij u informeren door u dit privacybeleid ter beschikking te stellen, dat u na het lezen ervan, indien u ermee instemt, kunt accepteren door middel van een verklaring of een duidelijke positieve actie, zoals het markeren van een vakje dat voor dit doel is ingericht.

In het geval dat u ons uw gegevens niet verstrekt of dat u dit op een foutieve of onvolledige manier doet, zullen wij niet in staat zijn om aan uw verzoek te voldoen, waardoor het volledigonmogelijk is om u de gevraagde informatie te verstrekken of het contract van de diensten uit te voeren.

Ontvangers:

De gegevens zullen niet worden meegedeeld aan derden buiten TheGezzelig, met uitzondering van de wettelijke verplichting.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we ze verzamelen

Opmerkingen

Wanneer bezoekers commentaar op het web achterlaten, verzamelen we de gegevens die worden weergegeven in het commentaarformulier, evenals het IP-adres van de bezoeker en de gebruikersketen van de browser om te helpen bij het opsporen van spam.

Een anonieme string gemaakt van je e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan worden verstrekt aan de Gravatar service om te zien of je het gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar dienst is hier beschikbaar: https:I/automattic.com/privacy/. Nadat uw commentaar is goedgekeurd, is uw profielafbeelding zichtbaar voor het publiek in de context van hun commentaar.

Media

Als u foto's naar het web uploadt, moet u voorkomen dat u foto’s met locatiegegevens (GPS EXIF) uploadt. Bezoekers van het web kunnen alle locatiegegevens downloaden en uit de beelden op het web halen.

Geïntegreerde inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen embedded content bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, etc.). De embedded content van andere websites gedraagt zich precies hetzelfde als wanneer de bezoeker de andere website zou hebben bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, gebruik maken van cookies, extra derde partij traceren en uw interactie met die ingebedde inhoud monitoren, inclusief het bijhouden van uw interactie met ingebedde inhoud als u een account hebt en verbonden bent met die website.

Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Dit is voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als u nog een reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als u een account heeft en verbinding maakt met deze site, zullen we een tijdelijke cookie installeren om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd bij het sluiten van de browser.

Wanneer u inlogt, zullen we ook verschillende cookies installeren om uw inloggegevens en schermweergavemogelijkheden op te slaan. Inlogcookies duren twee dagen, en de optie 'cookies' wordt een jaar Iang weergegeven. Als u "Onthoud mij" selecteert, zal uw login twee weken duren. Als u uitlogt uit uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de ID aan van het artikel dat u zojuist heeft bewerkt. Het vervalt na 1 dag.

Google Analytics

Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc., een bedrijf uit Delaware waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die zich op uw computer bevinden, om de website te helpen het gebruik van de gebruikers van de website te analyseren.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door Google rechtstreeks overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie namens ons om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de activiteiten van de Website op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de activiteiten van de Website en het gebruik van het internet. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De gebruiker kan de behandeling van gegevens of informatie weigeren door het gebruik van cookies te weigeren door de juiste instellingen in zijn browser te selecteren, maar de gebruiker moet weten dat hij in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kan gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven.

Bewaring van gegevens Volgens LSSI

TheGezzelig informeert dat het, als aanbieder van de datahostingdienst en in overeenstemming met de bepalingen van wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI), de essentiële informatie om de oorsprong van de gehoste gegevens en het tijdstip waarop de dienst is gestart te identificeren, voor een periode van maximaal 12 maanden bewaart. Het bewaren van deze gegevens heeft geen invloed op de geheimhouding van de communicatie en mag alleen worden gebruikt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of voor het waarborgen van de openbare veiligheid, door zich beschikbaar te stellen aan rechters en/of rechtbanken of het ministerie dat dit vereist.

De mededeling van de gegevens aan de staatsdiensten en -organen geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Intellectuele eigendomsrechten TheGezzelig

TheGezzelig is eigenaar van alle auteursrechten, intellectuele en industriële eigendom, "know how" en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud van de website-https://thegezellig.com/  en de daarin aangeboden diensten, evenals de programma's die nodig zijn voor de uitvoering ervan en de bijbehorende informatie.

Reproductie, publicatie en/of niet strikt privégebruik van de inhoud, geheel of gedeeltelijk, van de website-https://thegezellig.com/ is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Software Intellectueel Eigendom

De gebruiker moet de programma's van derden die TheGezzelig ter beschikking worden gesteld, respecteren, ook al zijn ze gratis en/of openbaar beschikbaar.

TheGezzelig heeft de nodige exploitatierechten en intellectuele eigendom van de software.

De gebruiker verwerft geen enkel recht of licentie voor de gecontracteerde dienst, op de software die nodig is voor de levering van de dienst, noch op de technische informatie voor het toezicht op de dienst, met uitzondering van de rechten en licenties die nodig zijn voor de uitvoering van de gecontracteerde diensten en enkel voor de duur ervan.

Voor elke actie die de uitvoering van het contract overschrijdt, heeft de gebruiker schriftelijke toestemming nodig van de TheGezzelig, het is de gebruiker verboden om toegang te krijgen tot de configuratie, de structuur en de bestanden van de servers die eigendom zijn van de TheGezzelig, om deze te wijzigen, om deze te bekijken en om de burgerlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen en om te straffen voor elk incident dat zich kan voordoen in de servers en beveiligingssystemen als direct gevolg van nalatigheid of kwaadwillige handelingen van uw kant.

Intellectuele eigendom van de gehoste inhoud

Het gebruik in strijd met de wetgeving inzake intellectuele eigendom van de diensten die worden geleverd door de TheGezzelig en in het bijzonder van:

  • Het gebruik dat in strijd is met de Nederlandse wetgeving of dat inbreuk maakt op de rechten van derden.
  • Het publiceren of doorgeven van enige inhoud die naar het oordeel van de bedrijfsnaam gewelddadig, obsceen, beledigend, onwettig, racistisch, xenofoob of lasterlijk is.
  • Scheuren, serienummers van programma's of andere inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
  • Het verzamelen en/of gebruiken van persoonsgegevens van andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming of in strijd met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.
  • Het gebruik van de mailserver en de e-mailadressen van het domein voor het verzenden van massale spam.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website, de verzonden en opgeslagen informatie, hypertekstlinks, aanspraken van derden en rechtsvorderingen met betrekking tot intellectuele eigendom, rechten van derden en de bescherming van minderjarigen.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de geldende wet- en regelgeving en de regels die te maken hebben met de werking van de online dienst, elektronische handel, auteursrechten, handhaving van de openbare orde en de universele principes van internetgebruik.

De gebruiker zal de TheGezzelig vrijwaren voor de kosten die voortvloeien uit de toerekening van TheGezzelig in elk geval waarvan de verantwoordelijkheid aan de gebruiker kan worden toegeschreven, met inbegrip van de kosten voor juridische verdediging en de kosten, zelfs in het geval van een niet-definitieve gerechtelijke beslissing.

Bescherming van gehoste informatie

TheGezzelig maakt back-ups van de inhoud die op haar servers wordt gehost, maar is niet verantwoordelijk voor het verlies of het per ongeluk verwijderen van gegevens door gebruikers. Het garandeert evenmin de volledige vervanging van de door de gebruikers verwijderde gegevens.

Commerciële communicatie

In toepassing van de LSSI. TheGezzelig zal geen reclame- of promotie-uitingen per e-mail of andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen verzenden die niet eerder zijn aangevraagd of uitdrukkelijk zijn geautoriseerd door hun ontvangers. 

In het geval van gebruikers met wie een eerdere contractuele relatie bestaat, is TheGezzelig geautoriseerd om commerciële communicatie te sturen over producten die vergelijkbaar zijn met de producten die in eerste instantie met de klant zijn gecontracteerd.

In ieder geval kan de gebruiker, na het bewijs van zijn identiteit, verzoeken dat hem geen commerciële informatie meer wordt toegestuurd via de kanalen van de klantendienst.

TheGezzelig Rechten

TheGezzelig behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke gebruiker die misbruik maakt van de website te verwijderen, evenals gebruikers die van dubieuze legitimiteit zijn of als spammers worden beschouwd.