ALGEMENE BEPALINGEN

1. Het Reglement is voortdurend beschikbaar op de https://thegezellig.com/ -website op een manier die elke gebruiker in staat stelt de inhoud ervan te verkrijgen, te reproduceren en vast te leggen door deze op elk gewenst moment af te drukken of op te slaan op een drager.

2. De beheerder van de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de bepalingen van het Reglement is de Verkoper. 3. De persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden die binnen het kader en op basis van de principes van het op de Website gepubliceerde Privacybeleid vallen.

3. De Verkoper verklaart dat hij zich houdt aan alle principes van de bescherming van de persoonsgegevens van de klant.

4. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig. Elke persoon wiens persoonlijke gegevens door de Verkoper worden verwerkt, heeft het recht om de inhoud ervan in te zien en het recht om deze bij te werken en te wijzigen.

5. De Klant gaat akkoord met het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens door de Verkoper voor doeleinden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de op de Website bestelde Goederen. Gedetailleerde voorwaarden voor het verzamelen, verwerken en beschermen van persoonsgegevens door de Verkoper worden uiteengezet in het Privacybeleid van de Website.

6. De Klant is verplicht om de Website en de diensten die de Verkoper via de Website aanbiedt te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de bepalingen van het Reglement, de principes van het maatschappelijk samenleven, met het oog op het respecteren van de persoonlijke rechten, auteursrechten en intellectuele eigendom van de Verkoper en derden. De levering van illegale inhoud door de gebruiker of de klant is verboden.

7. Onder gebruik van de Website wordt verstaan elke handeling van de Klant die ertoe leidt dat de Klant vertrouwd raakt met alle inhoud die op de Website is geplaatst.

8. Merchandise-promoties die via de Website worden georganiseerd, mogen niet worden gecombineerd, tenzij het reglement van een bepaalde promotie anders bepaalt.

2. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VOORWAARDEN

Dit reglement bevat de regels voor de verkoper om goederen aan de klanten te verkopen.

3. GLOSSARY

Klant - de consument aan wie de Verkoper de goederen verkoopt. Ook wel aangeduid als: "klant", "consument".

Verkoper - Povney LLC, 1603 Capitol Ave., Suite 310 A442, Cheyenne, Wyoming 82001, United States of America, registration number 2019-000859525, Verenigde Staten van Amerika. Ook wel aangeduid als: "wij", "ons".

Service - een dienst die door de Verkoper aan de Klant wordt verleend in overeenstemming met de principes die in dit reglement zijn vastgelegd.

BTW - een belasting op goederen en diensten die in het Nederland de invoer wordt geheven

Werkdag - een dag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

Contactformulier - een interactief formulier waarmee klanten contact kunnen opnemen met de verkoper.

Bestelformulier - een interactief formulier dat beschikbaar is op de website van de Verkoper en dat het mogelijk maakt om een Bestelling te plaatsen, met name door Goederen toe te voegen aan het elektronische winkelmandje en de voorwaarden van de Overeenkomst te specificeren.

Goederen - roerende zaken die beschikbaar zijn op de website en die door de Verkoper aan de Afnemer worden verkocht in het kader van dit contract. Ook wel aangeduid als: "goed", "product", "producten".

Een overeenkomst op afstand - een overeenkomst die tussen de Verkoper en de Afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor het sluiten van overeenkomsten op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van partijen, waarbij tot aan het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Ook wel aangeduid als: "overeenkomst", "overeenkomst".

Elektronische dienst - een dienst die door de Verkoper elektronisch aan de Klant wordt geleverd via de Website.

Bestelling - de intentieverklaring van de Klant via de Website, met behulp van het Bestelformulier, met het oog op het sluiten van de Serviceovereenkomst, waarin met name de voorwaarden worden vermeld, evenals de soort en de hoeveelheid van de Goederen, de wijze en de kosten van levering, de betalingsvorm en de gegevens van de Klant die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Website - de website van de Verkoper is beschikbaar op https://thegezellig.com/ .

Betalingswijze - de door de klant gekozen betalingswijze.

4. OMVANG VAN DE DIENSTVERLENING

1. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant dat hij de verkoper toestaat de goederen naar het adres van de klant te sturen onder de in dit contract vermelde voorwaarden.

2. De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

3. Wij behouden ons het recht voor om de Service (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

4. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

5. DIENSTINITIATIE

1. De Klant dient de Verkoper een instructie te geven om de Service met betrekking tot een bepaald product te initiëren via de Website van de Verkoper.

2. De klant verliest het recht om zich uit het contract terug te trekken als de verkoper met de uitdrukkelijke toestemming van de klant, die hij tot uitdrukking brengt door het plaatsen van een bestelling, met de service is begonnen.

3. Na ontvangst van de instructie om de Service te starten, stuurt de Verkoper de Klant een bevestiging van de order, met inbegrip van in het bijzonder

• Goederen in de bestelling
• Varianten van de bestelde goederen
• Totale waarde van de bestelling
• Bevestiging van het leveringsadres
• Betalingswijze geselecteerd

4. Door het indienen van een opdracht om de Service te starten via de website van de Verkoper, zal de Afnemer de Verkoper in het formulier de volgende gegevens verstrekken: naam, achternaam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer.

5. De Klant plaatst de bestelling na kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en de bepalingen ervan te hebben aanvaard.

6. De Verkoper start de Dienst onmiddellijk na ontvangst van de betaling voor de dienst van de klant.

  6. GOEDEREN LEVERING

  1. De aansprakelijkheid van de verkoper voor niet-levering van goederen in een situatie waarin de klant het verkeerde adres heeft opgegeven, is uitgesloten.

  2. De bestelde goederen worden geleverd op het adres dat door de Klant is opgegeven bij het plaatsen van een instructie om de Dienst te starten.

  3. De Verkoper verklaart dat de levering van de bestelde goederen binnen 15-17 werkdagen na de datum van het contract zal plaatsvinden*

  * COVID-19-gerelateerde logistieke black-outs en/of beperkingen kunnen de levering. Restituties worden NIET uitgegeven als gevolg van dergelijke vertragingen. Wij zorgen ervoor dat u uw bestelling ontvangt. Als uw bestelling verloren gaat zullen we een nieuwe levering organiseren of een terugbetaling doen.

  4. De klant is verplicht om het gebrek aan levering van het pakket uiterlijk 20 dagen na de datum van verzending van het pakket te melden.

  5. Bij het invullen van het Bestelformulier en in de e-mail ter bevestiging van de Bestelling wordt de Klant geïnformeerd over de mogelijke kosten van de wijze van levering van de Goederen die hij kiest.

  6. Op de pagina met de Productbeschrijving en in de e-mail ter bevestiging van de Bestelling wordt de Klant geïnformeerd over de mogelijke leveringstermijnen van het Product dat hij kiest.

  7. Na ontvangst van het pakket dient de Klant of een door hem geautoriseerde derde, voor zover mogelijk, de staat van de verpakking zorgvuldig te controleren (bijvoorbeeld of deze beschadigd is, geknoeid is door een onbevoegd persoon, of de inhoud van de verpakking intact is). In geval van schade of andere onregelmatigheden dient de Klant, voor zover mogelijk, in aanwezigheid van de koerier een schaderapport op te stellen en de Verkoper hiervan op de hoogte te stellen. De hierboven vermelde aanbevelingen sluiten de rechten van de Klant om een klacht in te dienen onder de voorwaarden van het Reglement op geen enkele wijze uit of beperken deze. Het hierboven beschreven aanbevolen gedrag van de Klant is alleen bedoeld om de Verkoper te helpen bij het bepalen van de oorzaken en de aansprakelijkheid voor de schade. Het niet opstellen van een schaderapport beperkt niet de mogelijkheid tot het melden van schade aan een zending. De klachtenprocedure blijft ongewijzigd, ongeacht de toepassing of niet- toepassing van de bovenstaande aanbevelingen.

  8. Indien de goederen door de Verkoper buiten de Europese Unie worden verzonden, is de klant een importeur. Dan heeft de klant invoer belastingverplichtingen.

  7. BETALINGEN

  1. Op verzoek van de Klant zal de Verkoper een factuur uitreiken voor de aan de Klant verleende diensten. De Verkoper is verplicht een factuur uit te reiken voor de levering van het volledige bedrag van de dienst. De Verkoper geeft de factuur uit zonder handtekening van de Klant en stuurt deze elektronisch naar de Klant, waarmee de Klant akkoord gaat.

  2. De betaling van de dienst, met uitzondering van de douanerechten en de btw bij invoer, vindt plaats op basis van vooruitbetaling voordat de verkoper de diensten begint te verlenen.

  3. Betalingen kunnen naar keuze van de klant worden gedaan door overschrijving op de bankrekening van de verkoper, via de op de website aanwezige betalingsdienstaanbieders.

  4. Alle prijzen die op de website van de Verkoper worden vermeld, zijn uitgedrukt in euro’s.

  8.  KLACHTENPROCEDURE

  1. De klacht moet bevatten:

  • E-mail gebruikt om de bestelling te plaatsen
  • Bestelnummer
  • Productnaam die gebreken of schade heeft (indien van toepassing)
  • Video en/of foto ter bevestiging van productdefect of -schade *

  *Video- of fotomateriaal moet duidelijk het probleem met het product Iaten zien

  2. Indien de Verkoper bevestigt dat het product gebrekkig is aangekomen of tijdens de levering is beschadigd, heeft de Klant recht op een gratis vervangend product.

  3. Indien een defect of beschadigd product moet worden geretourneerd, wordt een contant of vervangend product verzonden nadat het product is verzonden naar het door de Verkoper opgegeven adres.

  4. Een klacht over de kwaliteit van het product kan binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de verzending door de klant worden ingediend. Indien de klacht op of na dag 15 wordt verzonden, wordt deze door de Verkoper niet in behandeling genomen en wordt er geen geld geretourneerd of geruild.

  5. De klacht kan door de Klant via e-mail worden ingediend op het volgende adres: info@thegezellig.com. Binnen 14 werkdagen na het indienen van de klacht zal de Verkoper reageren op de klacht van de Consument.

  6. In het geval van onregelmatigheden met betrekking tot het functioneren van de website van de Verkoper, heeft de Klant het recht om dit te melden door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@thegezellig.com.

  7. Eventuele klachten over de Dienstverlening kunnen door de Klant via e-mail worden ingediend op het volgende adres: info@thegezellig.com.

  8. De klacht van de klant dient de adresgegevens van de klant te bevatten, de naam en de achternaam van de klant, alsmede de exacte aanduiding van de onregelmatigheid waarop de klacht betrekking heeft, samen met het bewijs van de klacht.

  9. De Verkoper zal binnen 14 dagen na ontvangst reageren op de ontvangen kennisgeving.

  10. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik van de Goederen of schade waarvoor gebeurtenissen onafhankelijk van de Verkoper verantwoordelijk zijn (bv. onvoorspelbare weersomstandigheden, schade aan het pakket door de postbode).

   9. TERUGZENDING VAN GOEDEREN

   1. Binnen 14 kalenderdagen na de datum van ontvangst van de goederen kan de Afnemer de Verkoper een retour verklaring van de gekochte goederen doen toekomen.

   2. De verkoper introduceert de mogelijkheid om een aangifte voor de retourzending elektronisch te versturen. Om de in lid 1 genoemde termijn te halen, volstaat het om voor het verstrijken van de termijn een verklaring te sturen.

   3. De verklaring moet het volgende bevatten:

   • Eerder gebruikte e-mail om de bestelling te plaatsen
   • Bestelnummer
   • De naam van het product dat moet worden geretourneerd
   • Een grondige uitleg van de reden voor de terugkeer

   4. Binnen 5 dagen na ontvangst van de aangifte verstrekt de Verkoper instructies voor de terugzending en het adres voor de terugzending van de goederen. De besteller stuurt het product specifiek naar het adres dat de verkoper in antwoord op de retour verklaring heeft opgegeven.

   Retourzendingen naar een ander adres worden niet geaccepteerd en er worden geen retourzendingen of omwisselingen gedaan.

   5. De Klant is verplicht de goederen binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van het retouradres en de instructies van de verkoper naar het door de verkoper opgegeven adres te sturen.

   6. De Klant stuurt de goederen naar het door de Verkoper opgegeven adres, met behulp van de verzekerde en getraceerde levering, en voert het trackingnummer van het pakket met de Verkoper in via e-mail. 

   7. De klant draagt de kosten voor het terugsturen van de goederen.

   8. De Verkoper is verplicht de prijs van het product aan de Afnemer te retourneren of een vervangend product te sturen binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van de goederen door de Verkoper.

   9. Alleen ongebruikte producten in de originele verpakking worden geretourneerd. Indien het product en/of de verpakking gebruikt is of beschadigd is, zal er geen restitutie plaatsvinden en zal er geen vervangend product worden verstuurd.

   10. Restituties worden overgemaakt naar de betaalrekeningen die zijn gebruikt om de vorige betaling voor de bestelling te verrichten. Nadat de terugbetaling is gedaan, bereikt het geld meestal binnen 3-10 werkdagen de rekening van de klant. Soms kan het langer duren, afhankelijk van de bank van de klant.

   11. Om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne is het retourneren of ruilen van artikelen met betrekking tot "zwemkleding", "ondergoed", "schoonheid en gezondheid", "sieraden", "dierproducten", "cosmetica" en "beddengoed" alleen mogelijk voor artikelen die oorspronkelijk in een verzegelde postverpakking zijn verpakt. Anders kan het product niet worden geretourneerd.

   12. Gepersonaliseerde producten worden geretourneerd met een herbevoorrading tarief van 70%. In sommige gevallen is het mogelijk om het product te ruilen en/of te verkleinen zonder de herbevoorrading kosten. Wij doen dat graag voor u als dat het geval is.

   13. De volgende producten kunnen ook niet worden geretourneerd: Cadeaubonnen, Kruidenierswaren, DVD/CD en andere digitale informatie, Software gerelateerde producten.

   10. GEBRUIKSREGELS VOOR DE LEVENSLANGE GARANTIE

   Levenslange garantie is een optie die de verkoper naar eigen goeddunken kan aanbieden. Indien de levenslange garantie wordt geboden, kan de klant deze optie tijdens het bestel-/checkout proces aan zijn bestelling toevoegen.

   De levenslange garantie dekt:

   • Nieuwe producten die niet werken volgens de specificaties van de fabrikant
   • Producten die na correct gebruik niet meer werken

   De levenslange garantie dekt niet:

   • Misbruik, misbruik, ongeval, nalatigheid, gebrek aan onderhoud, omgevingsfactoren, verkeerde configuratie, overstromingen, brand en andere rampen, fysieke schade of elektrische problemen zoals blikseminslag, overbelasting van het netwerk, verkeerde spanningen of ongeschikte aanpassingen
   • Schade door overmatige hoeveelheden water of andere vloeistoffen, d.w.z. door het product onder te dompelen onder water
   • Schade door een wasmachine, stofzuiger, enz.
   • Retourzendingen of wijzigingen van een werkend product dat overeenkomt met de productbeschrijving op de website
   • Batterijen, verbruiksartikelen, verloren gegane onderdelen
   • Navulling voor navulbare producten
   • Cosmetische producten
   • Ongelijke kleurpatronen, vlekken of verkleuringen op het moment van aankoop of gebruik
   • Vouwen en plooien als gevolg van verkeerde behandeling en/of opslag

   Om gebruik te maken van de levenslange garantie moet de klant een e-mail sturen naar de klantenservice met de volgende informatie:

   • E-mailadres dat wordt gebruikt om de eerste bestelling te doen
   • Bestelnummer
   • Beschrijving van het probleem, inclusief de oorzaak van het probleem
   • Foto-/video bewijs, dat het beschreven probleem duidelijk laat zien

   BELANGRIJK: Het niet verstrekken van bovengenoemde informatie kan leiden tot het niet kunnen gebruiken van de garantie.

   Binnen 5 werkdagen na ontvangst van alle benodigde informatie zal de verkoper dit doen:

   • De garantievoorwaarden onderzoeken
   • Kies de manier waarop het garantiegeval wordt gedekt. In de meeste gevallen zal het product worden vervangen door een nieuw product
   • Geef de klant informatie over hoe en wanneer de garantie maatregelen zullen worden toegepast of de informatie, waarbij de kennisgeving aan de klant niet in aanmerking komt voor de levenslange garantie

   Door de keuze van de levenslange garantie gaat de klant akkoord met het volgende:

   • De verkoper zal naar eigen goeddunken de manier kiezen om het in aanmerking komende garantiegeval te dekken: ofwel een productvervanging ofwel terugbetaling van de eerste betaling voor het product
   • De verkoper is niet verplicht en zal geen uitleg geven over zijn beslissing om het product te vervangen of de oorspronkelijke product betaling terug te betalen
   • De levertijd van het vervangende product zal worden geschat en verstrekt in overeenstemming met de beschikbaarheid van het product op het moment dat het garantiegeval wordt gedekt, en kan tot 90 dagen bedragen
   • De terugbetaling van het product (indien van toepassing) zal binnen 30 werkdagen na de datum waarop de klant op de hoogte is gesteld van de desbetreffende beslissing, worden geïnitieerd

   11. PRIORITAIRE VERWERKING

   Indien aangeboden, maakt de optie "Priority Processing" het mogelijk om de verzend- en leveringssnelheid met maximaal 5 werkdagen te versnellen.

   Bestellingen met de gekozen "Priority Processing" optie worden eerder behandeld dan de andere bestellingen, wat een snellere verplaatsing binnen de verwerkings- en/of productie pijplijn mogelijk maakt.

   Belangrijk: de optie "Prioritaire verwerking" garandeert geen specifieke einddatum voor de levering, en de werkelijke verwerkingstijd kan verschillen afhankelijk van het order volume, de tijd van het jaar, enz.

    12. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

    Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of te Iaat nakomen van een van onze verplichtingen uit hoofde van een contract dat is veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen ("Overmacht").

    Een geval van overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, nietigheid, weglating of ongeval buiten onze redelijke controle en omvat in het bijzonder (zonder beperking) het volgende:

     • Stakingen, lock-outs of andere arbeidsconflicten
     • Burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van een terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog
     • Brand, explosie, storm, vloer, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp
     • Onmogelijkheid om gebruik te maken van de spoorwegen, de scheepvaart, het vliegtuig, het autovervoer of andere openbare of particuliere vervoermiddelen
     • Onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken
     • De wetten, decreten, wetten, voorschriften of beperkingen van enige overheid

     Onze prestaties in het kader van een contract worden geacht te zijn opgeschort voor de periode dat de overmacht voortduurt, en we hebben een verlenging van de tijd voor de uitvoering voor de duur van die periode. Wij zullen ons redelijke inspanningen getroosten om de overmachtsituatie te beëindigen of om een oplossing te vinden waardoor onze verplichtingen onder het contract ondanks de overmachtsituatie kunnen worden uitgevoerd.

     14. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

     1. De klant geeft door het verstrekken van persoonlijke gegevens toestemming voor de verwerking ervan door de verkoper met het oog op een correcte uitvoering van de dienst.

     2. De Klant kan er ook mee instemmen om commerciële informatie langs elektronische weg te ontvangen. Indien deze toestemming wordt gegeven, is de Verkoper gerechtigd de inhoud elektronisch aan de Afnemer te sturen.

     3. De in het aanvraagformulier en/of registratieformulier verstrekte persoonsgegevens worden door de Verkoper verwerkt en beheerd.

     4. De Klant heeft het recht op toegang tot de inhoud van de persoonsgegevens en het recht om te verzoeken dat deze worden gecorrigeerd, aangevuld of verwijderd.

     15. COPYRIGHT

     1. De website van de Verkoper is een uniek product onder de Auteurswet en het auteursrecht is uitsluitend eigendom van de Verkoper.

     2. De Verkoper verklaart dat al het op de website van de Verkoper geplaatste materiaal, met inbegrip van tekst, foto’s, grafisch materiaal en de opstelling daarvan, het intellectuele eigendom van de Verkoper of van derden is.

     3. Verkoper sluit de mogelijkheid uit tot het kopiëren, dupliceren, wijzigen, verspreiden of andere vormen van commercieel gebruik van materialen die eigendom zijn van de verkoper, zoals bedoeld in lid 1, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

     16. TECHNISCHE EISEN

     1. Om de website van de Verkoper te kunnen gebruiken, moet de Klant een computer of een ander eindapparaat met toegang tot het internet hebben.

     2. Om de website van de Verkoper te kunnen gebruiken, is het nodig om ondersteuning voor korte tekstinformatie, genaamd "cookies" (hierna: "cookies"), mogelijk te maken. Het uitschakelen van "cookies" voorkomt dat de Klant de website van de Verkoper volledig kan gebruiken.

     17. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

     1. De Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit reglement.

     2. Het reglement kan te allen tijde worden gewijzigd, met name om belangrijke technische, juridische en/of organisatorische redenen, zonder dat deze redenen hoeven te worden gemotiveerd.

     3. Het gebruik van de diensten van de Verkoper door de Klant na het van kracht worden van de wijzigingen van het Reglement staat gelijk aan het aanvaarden van de wijzigingen.

     4. Wijzigingen in dit reglement treden onmiddellijk na publicatie op de website in werking.

     5. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bestellingen die na de publicatie van de wijzigingen worden ingediend.

     18. SLOTBEPALINGEN

     1. Dit reglement wordt gratis ter beschikking gesteld van de klanten op een wijze die het mogelijk maakt de inhoud ervan te verwerven, te reproduceren en vast te leggen.

     2. Dit reglement is beschikbaar op de website in de voettekst.

     3. De communicatie tussen de partijen vindt plaats via elektronische weg. De Verkoper stuurt de Klant informatie naar het e-mailadres dat bij het plaatsen van de Bestelling is opgegeven.

     4. Indien een van de bepalingen van dit reglement ondoeltreffend is of zal zijn, Iaat dit de bindende kracht van de overige bepalingen onverlet. 5. In het geval van de ineffectieve bepaling van het Reglement zal een regel worden toegepast die het dichtst bij het doel van de ongeldige bepaling en het geheel van dit Reglement ligt.

     5. Alle geschillen die voortvloeien uit de levering van diensten door de verkoper zullen in der minne worden geschikt, en in geval van onenigheid zullen deze worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied van de verkoper.

     6. Zaken die niet onder dit Reglement vallen, worden geregeld door het toepasselijke recht in het rechtsgebied van de Verkoper.

     7. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 03.06.2019.